Trần Đức Lượng

Photo

Trần Đức Lượng

CEO Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam (VSEC)

Member Since 2019

Candidates About

Chuyên gia IT, Quản trị
Phó chủ tịch JCI Việt Nam 2018, CEOHN02

Candidate Overview