Trần Bằng Việt

Photo

Trần Bằng Việt

Chủ tịch JCI Việt Nam 2016

Member Since 2019

Candidates About

Chủ tịch JCI Việt Nam 2016

Candidate Overview